بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت | accreditation | 12934

محقق گرامی سلام و عرض ادب. بازدیدکننده گرامی از اینکه در حال مطالعه توضیحات بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت در سایت ما هستید بسیار مفتخریم. امیدوارم سایت ما رضایت شما را کسب کند. محقق گرامی در حین پرداخت هزینه فایل بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت یا هر پرداخت در سطح اینترنت باید کارت بانکیتون دارای رمز دوم باشد. برای دریافت رمز دوم باید به عابر بانک مراجعه کنید.

‬‬به‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اسپان‬ ‫پرستنده‬ ‫گشاد‬ بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت ‫همان‬ ‫به‬ ‫همه‬ ‫کرد‬ ‫گفتنیها‬ ‫همه‬ بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت ‫زرین‬ ‫ستام‬ ‫خلعت‬ ‫بود‬ ‫و‬ ‫نیکو‬ بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت ‫از‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫بسی‬ ‫کرد‬ ‫منوچهر‬ بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت ‫بر‬ ‫بیداد‬ ‫یاد‬ ‫زیبای‬ ‫چشم‬ ‫گاه‬ بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت ‫نگماشتند‬ ‫چنان کرد نوذر که او بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت رای دید‬ ‫آورید‬ ‫نرم‬ ‫او‬ ‫سخنهای‬

بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت

بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت

هدف از این پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

216

حجم

2210/310 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت

چک‍یده

تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از تعداد محدودی از نسبت های مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان بوده است. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم‌گیرنده بسیار جالب است. در سال های اخیر برای شناسایی چنیین فاکتور هایی، بیشتر از تحلیل‌های سنتی استفاده شده است.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بالقوه میان عملکرد واحد تجاری و نسبت‌های مالی بااستفاده از الگوریتم درخت تصمیم به عنوان روشی جایگزین است. جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل نمونه‌ای از 110 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به صورت شرکت-سال طی دوره زمانی 1380-1390 می باشد. در این راستا متغیر های وابسته بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام و متغیرهای مستقل نسبت‌های مالی درنظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا تحلیل عاملی انجام شده است، سپس الگوریتم درخت تصمیم برای کل شرکت های نمونه و سپس برای هریک از صنایع منتخب به تفکیک اجرا شده است. نتایج تحلیل نشان داد که مهم‌ترین نسبت های مالی به ترتیب نسبت سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص و سود هر سهم هستند و صنعت تاثیر چندانی بر نتایج نداشت.

 کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد، شاخص های شرکتی، الگوریتم درخت تصمیم، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام.

مقدمه

         تحقيقات بسيار زيادي در سال‌هاي اخير در مورد ماهيت و روش اندازه‌گيري عملکرد شرکت ‌ها انجام شده است. نتايج اين تحقيقات از آن جهت ارزشمند است که مي‌توان وضعيت فعلي شرکت ‌ها را درک نمود و چالش‌هاي آينده در زمینه اندازه‌گيري عملکرد را مورد بررسي قرار داد. امروزه صاحب‌نظران حوزه مديريت بر اهميت مدل‌هاي ارزيابي عملکرد به‌عنوان يکي از معتبرترين شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي شرکت ‌ها تأکيد مي‌ورزند. از اين رو، يکي از دغدغه‌هاي اساسي شرکت ‌هاي امروزي، دستيابي به يک شيوه ارزيابي کارا و انعطاف‌پذير است تا با آن بتوان کليه ابعاد عملکردي شرکت را مورد بررسي قرار داد. اگر اندازه‌گيري عملکرد را فرايند کمّي‌سازي کارايي و اثربخشي يک فعاليت تعريف کنیم، از جمله راه‌هاي تجزيه و تحليل گزارش‌هاي مالي که از طريق آن مي‌توان حجم بالاي اطلاعات موجود در گزارش‌هاي مالي را خلاصه نمود و همزمان جنبه‌هاي مختلف فعاليت شرکت را مورد بررسي قرار داد، تهيه نسبت‌هاي مالي از اطلاعات گزارش‌هاي مالي است.

 نسبت‌هاي مالي، بيان‌کننده ارتباط بين دو يا چند رقم از ارقام صورت‌هاي مالي است که به صورت جزئي از کل يا درصدي از آن بيان مي‌شود. زماني که يک نسبت محاسبه مي‌گردد، مي‌توان گفت که عدد به‌دست آمده، محصول يک رابطه رياضي و همبستگي آماري دو يا چند متغير در مقطع خاصي از زمان است(تقی زاده،1390). مقابله با چالش‌هاي پیش‌روی شرکت ‌ها نيازمند آن مي‌باشد که مديران آنها الگوي مناسبي از اندازه‌گيري عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود مستمر در تمام زمينه‌ها دست يابند. اندازه‌گيري عملکرد، پيشرفت مداوم به سمت اهداف تعيين‌شده را ممکن می‌سازد و نقاط رکود و رونق را شناسايي مي‌نمايد. از جمله معيارهاي مهم عملکرد، معيار مالي است که اندازه‌گيري آن از روش‌هاي گوناگون امکان‌پذير است.

تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از یک سری نسبت های اندازه گیری مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان می باشد. بطور کلی ارزیابی عملکرد شرکت ها و دانستن روش هایی جهت پیش بینی آن ها می‌تواند بر تصمیم های سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل شرکت اثرگذار باشد. این ارزیابی در تعیین موقعیت شرکت و حتی امکان وجود احتمال ورشکستگی نیز اثر دارد. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم گیرنده بسیار جالب است(درسان دیلن و همکاران  ،2013). با این مقدمه، در این پژوهش قدرت برازندگی شاخص های شرکتی بر ارزیابی عملکرد واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم، مورد بررسی قرار می گیرد.

مساله اصلی تحقیق حاضر که محقق به دنبال آن است به شرح زیر قابل تبیین است: بر مبنای الگوریتم درخت تصمیم کدامیک از شاخص های شرکتی، تصویر مناسبی از عملکرد را ارائه می کنند؟ 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه        2

1-2-مساله پژوهش        3

1-3-اهدف پژوهش        5

1-4-سوال های پژوهش        5

1-5-متغيرهاي پژوهش        6

1-5-1-متغیرهای مستقل    6

1-5-2- متغيرهاي وابسته    9

1-6- روش پژوهش    9

1-7- جامعه آماری    9

1-8- محدوده زماني    10

1-9- روش گردآوري داده‌ها    10

1-10- روش هاي آماري مورد استفاده در پژوهش    10

1-11- واژه‌هاي كليدي    10

1-12- ساختار پژوهش    11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه        13

2-2- ديدگاه هاي مختلف ارزیابی عملکرد واحد تجاری    13

2-2-1- روش هایی که در آن از اطلاعات حسابداری استفاده می شود.    14

2-2-2- روش هایی که در آن از اطلاعات حسابداری و بازار استفاده می شود.    15

2-2-3- روش هایی که در آن از داده های مدیریت مالی استفاده می شود.    18

2-2-4- روش هایی که در آن از اطلاعات حسابداری و معیار های اقتصادی استفاده می شود.    19

2-3- نسبت های مالی    21

2-3-1- معیارهای خوشه سودآوری:    22

2-3-2- معیارهای فعالیت:    24

2-3-3- معیارهای ساختار دارایی:    26

2-3-4- معیارهای اهرم مالی:    26

2-3-5- معیارهای نقدینگی:    28

2-3-6- معیارهای خوشه رشد:    29

2-3-7- معیارهای خوشه بازار:    29

2-4- داده کاوی    30

2-4-1- مفاهیم اساسی در داده کاوی    31

2-4-2-  تکنیک هاي داده کاوي    32

2-5- پيشينه پژوهش    41

2-5-1- پژوهش‌هاي خارجي    41

2-5-2- پژوهش‌هاي داخلي    49

2-6- خلاصه فصل    52

فصل سوم: روش پژوهش و آزمون فرضیه ها

3-1- مقدمه        54

3-2- روش انجام پژوهش    54

3-2-1- تهيه اطلاعات در دو سطح صنعت و کل بورس    55

3-2-2- انجام محاسبات نسبت های مالی و عملکرد شرکت در دو سطح صنعت و کل بورس    56

3-2-3- تحلیل عاملی اکتشافی در دو سطح صنعت و کل بورس    56

3-2-4- اجرای مدل های درخت تصمیم در دو سطح صنعت و کل بورس    64

3-2-5- ترکیب نتایج مدل های الگوریتم درخت تصمیم با کمک تحلیل حساسیت    68

3-3- سوالات پژوهش    68

3-4- تعريف متغيرها    68

3-4-1- متغيرهاي مستقل    69

3-4-2- متغيرهاي وابسته    75

3-5- جامعه پژوهش، روش نمونه‌گيري و محدوده زماني    75

3-5-1- صنايع منتخب    76

3-6- روش های آماري مورد استفاده در پژوهش    76

3-7- خلاصه فصل    77

فصل چهارم: يافته‌ها و تجزيه و تحليل آن ها

4-1- مقدمه        79

4-2- آزمون سوال‌ها    79

4-2-1- تجزيه و تحليل سوال اول- بررسی بورس اوراق بهادار تهران    79

4-2-2- تجزيه و تحليل سوال دوم- بررسی صنایع مختلف    94

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه        141

5-2- مروري بر نتايج پژوهش    141

5-2-1- تعيين شاخص های شرکتی موثر بر ارزیابی عملکردشرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار    141

5-2-2- بررسی اثر نوع صنعت  برتعيين  شاخص های شرکتی موثر بر ارزیابی عملکردشرکت ها    142

5-3- پيشنهادهاي كاربردي پژوهش    144

5-4- پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي آتي    144

5-5- خلاصه فصل    144

فهرست منابع    146

منابع فارسي        146

منابع لاتین        148

فهرست جدول ها

جدول3-1: جدول نمونه گیری غربالی (حذفی)    76

جدول 3-2: جدول صنایع مورد بررسی پژوهش    76

جدول 4-1: آمار توصيفي کل بورس اوراق بهادار    80

جدول 4-2:تست بارتلت و KMO  برای کل بورس اوراق بهادار    81

جدول 4-3:  کل واریانس توصیف شده برای کل بورس اوراق بهادار    82

جدول 4-4: ماتریس عوامل چرخش یافته برای کل بورس اوراق بهادار    83

جدول 4-5: میزان اهمیت هریک از متغیرهای مستقل در کل بورس    91

جدول 4-6: ماتریس اختلال(انطباق) مدل های درخت تصمیم    92

جدول 4-7: ارزیابی عملکرد مدل های درخت تصمیم    92

جدول 4-8: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت    94

جدول 4-9: صنایع منتخب جهت تحلیل های این پژوهش    95

جدول 4-10: آمار توصیفی صنعت مواد و محصولات دارويي    95

جدول 4-11: تست بارتلت و KMO  برای صنعت مواد و محصولات دارویی    96

جدول 4-12: کل واریانس توصیف شده برای صنعت مواد و محصولات دارویی    97

جدول 4-13: ماتریس عوامل چرخش یافته برای صنعت مواد و محصولات دارویی    98

جدول 4-14: میزان اهمیت هر یک از نسبت های مالی در صنعت دارویی    101

جدول 4-15: ماتریس اختلال(انطباق) مدل های درخت تصمیم    101

جدول 4-16: ارزیابی عملکرد مدل های درخت تصمیم    102

جدول 4-17: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت    103

جدول 4-18: آمار توصیفی صنعت خودرو و ساخت قطعات    104

جدول 4-19: تست بارتلت و KMO  برای صنعت خودرو    105

جدول 4-20: کل واریانس توصیف شده برای در صنعت خودرو    106

جدول 4-21: ماتریس عوامل چرخش یافته برای صنعت خودرو    107

جدول 4-22: میزان اهمیت هر یک از نسبت های مالی در صنعت خودرو و ساخت قطعات    110

جدول 4-23: ماتریس اختلال(انطباق) مدل های درخت تصمیم    110

جدول 4-24: ارزیابی عملکرد مدل های درخت تصمیم    111

جدول 4-25: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت    112

جدول 4-26: آمار توصیفی  صنعت فلزات اساسی    113

جدول 4-27: تست بارتلت و KMO  برای صنعت فلزات اساسی    114

جدول 4-28: کل واریانس توصیف شده برای صنعت فلزات اساسی    115

جدول 4-29: ماتریس عوامل چرخش یافته برای فلزات اساسی    116

جدول 4-30: میزان اهمیت هر یک از نسبت های مالی در صنعت فلزات اساسي    118

جدول 4-31: ماتریس اختلال(انطباق) مدل های درخت تصمیم    119

جدول 4-32: ارزیابی عملکرد مدل های درخت تصمیم    119

جدول 4-33: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت    121

جدول 4-34:  آمار توصیفی صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر    122

جدول 4-35: تست بارتلت و KMO  برای صنعت محصولات غذایی    123

جدول 4-36: کل واریانس توصیف شده برای صنعت محصولات غذایی    124

جدول 4-37: ماتریس عوامل چرخش یافته برای صنعت محصولات غذایی    125

جدول 4-38: میزان اهمیت هر یک از نسبت های مالی در صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر    128

جدول 4-39: ماتریس اختلال(انطباق) مدل های درخت تصمیم    128

جدول 4-40: ارزیابی عملکرد مدل های درخت تصمیم    128

جدول 4-41: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت    130

جدول 4-42: امار توصیفی صنعت سيمان، آهك و گچ    131

جدول 4-43: تست بارتلت و KMO  برای صنعت سيمان، آهك و گچ    132

جدول 4-44: کل واریانس توصیف شده برای صنعت سيمان، آهك و گچ    132

جدول 4-45 ماتریس عوامل چرخش یافته برای صنعت سيمان، آهك و گچ    134

جدول 4-46: میزان اهمیت هر یک از نسبت های مالی در صنعت سيمان، آهك و گچ    136

جدول 4-47: ماتریس اختلال(انطباق) مدل های درخت تصمیم    137

جدول 4-48: ارزیابی عملکرد مدل های درخت تصمیم    137

جدول 4-49: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت    138

جدول 5-1: خلاصه نتایج    143

فهرست شکل ها

شکل 2-1 مراحل داده کاوی..31

شکل 2-2 تحلیل عاملی تاييدی..36

شکل 2-3 تحلیل عاملی اکتشافی..38

شکل 3-1 مراحل انجام پژوهش..55

شکل 4-1: مدل پیاده سازی الگوریتم در نرم افزار clementine86

شکل 4-2: نمودار درخت CHAID87

شکل 4-3 نمودار درخت C&RT.88

شکل 4-4 نمودار درخت QUEST.89

شکل 4-5 نمودار درخت C5.0.90

شکل 4-6 نمودار سود بورس..93

شکل 4-7 نمودار سود صنعت مواد و محصولات دارويي.102

شکل 4-8 نمودار سود صنعت خودرو و ساخت قطعات..111

شکل 4-9 نمودار سود صنعت فلزات اساسی..120

شکل 4-10 نمودار سود صنعت محصولات غذايي و آشاميدنی به جز قند و شکر.129

شکل 4-11 نمودار سود صنعت سيمان، آهک و گچ.138

👇محصولات مشابه با بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت👇

مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت پروپوزال بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت پرسشنامه بررسی تاثیر مشتریان دیگر شرکت ها بر تصویر ذهنی شرکت و تاثیر رفتارها بر نگرش مشتریان نسبت به شرکت پرسشنامه اهمیت و ارجحیت نسبت های غیر مالی پرسشنامه اهمیت و ارجحیت نسبت های مالی پرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان پرسشنامه بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان پروپوزال بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت دهکده جهاني و نظام خانواده پاورپوينت بررسي حسابداري اوراق مشارکت پاورپوینت بررسی معماری پایدار 1 ترجمه مقاله اتصال فاز مایع گذار سوپرآلیاژ FSX-414 در شرایط عملیات حرارتی استاندارد پاورپوینت بررسی علفهای هرز نخود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های حرکتی (فصل دوم) طرح توجیهی و کارآفرینی کارگاه تولید ظروف شیشه ای پرسشنامه محقق ساخته تعصب با نمره گذاری، روایی و پایایی مقاله ترجمه شده طراحی شبکه دوطرفه پایدار استوار تحت عدم قطعیت مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن 65 صفحه ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 36 صفحه پاورپوینت سفالوسپورین ها پرسشنامه عوامل موثر بکارگیری زنجیره تامین سبز در شرکت جزوه نقشه برداری مهندسی

👇کلمات کلیدی👇

ارزیابی عملکرد شرکت های بورس معیارهای ارزیابی عملکرد مالی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس نسبت های مالی شرکت های بورسی بررسی نسبت های متوسط صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها پایان نامه عملکرد مالی پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی