مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه | accreditation | 7566

محقق گرامی سلام و عرض ادب. بازدیدکننده گرامی از اینکه در حال مطالعه توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه در سایت ما هستید بسیار مفتخریم. امیدوارم سایت ما رضایت شما را کسب کند. محقق گرامی در حین پرداخت هزینه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه یا هر پرداخت در سطح اینترنت باید کارت بانکیتون دارای رمز دوم باشد. برای دریافت رمز دوم باید به عابر بانک مراجعه کنید.

‬‬به‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اسپان‬ ‫پرستنده‬ ‫گشاد‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه ‫همان‬ ‫به‬ ‫همه‬ ‫کرد‬ ‫گفتنیها‬ ‫همه‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه ‫زرین‬ ‫ستام‬ ‫خلعت‬ ‫بود‬ ‫و‬ ‫نیکو‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه ‫از‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫بسی‬ ‫کرد‬ ‫منوچهر‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه ‫بر‬ ‫بیداد‬ ‫یاد‬ ‫زیبای‬ ‫چشم‬ ‫گاه‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه ‫نگماشتند‬ ‫چنان کرد نوذر که او مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه رای دید‬ ‫آورید‬ ‫نرم‬ ‫او‬ ‫سخنهای‬

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

85

حجم

277/676 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی در معلمان زن قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری افسردگی معلمان زن تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق افسردگی معلمان زن در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

افسردگی این اصطلاح بسیار وسیع و تا حدودی مبهم است، برای شخص عادی حالتی مشخص با غمگینی و گرفتگی و بی-حوصلگی و برای پزشک گروه وسیعی از اختلالات خلقی با زیر شاخه های متعدد را تداعی می کند (پورافکاری،1373، ص11). معلمان زن  با توجه به ظرافت وجودی و سختی شغل مستعد و پتانسیل افسرگی را دارند.

از جمله علل افسردگی معلمان زن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.    ایزوله بودن و یا احساس تنهایی معلمان زن: معلمان زن معمولاً انسانی هستند که از طرح مشکلات حرفه ای خود یا همکاران طفره می روند و حاضر نیستند در جریان مشکلاتی که در کلاس درس برایشان پیش می آید قرار گیرند بنابراین سعی می کنند در کمال خونسردی در سکوت و آرامش مسائل خود را حل کنند.

2.    فرار از حرفه ی معلمی: بیشترین فشار و سختی که معلمان زن در طول زندگی حرفه ای خود تحمل می کنند در سال های اول و دوم است به همین جهت بالاترین میزان افت و افسردگی را در میان معلمان زن تازه کار دیده می شود.

3.    محدودیت شغلی: که گاهی معلمان زن را ناگزیر می کند سال ها در یک مقطع آموزشی کار کنند

در تحقیقی که توسط فصیحی و مرادی (1384) هدف پژوهش بررسی رابطه میان افسردگی معلمان زن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنان در پایه پنجم دوره ابتدایی با توجه به نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی است. روش تحقیق تجربی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان سال پنجم ابتدایی شهر اهواز است که از میان آن ها 120 نفر به شیوه تصادفی چند مرحله ای برای بررسی انتخاب شده اند. افزون بر آن، کلیه دانش آموزان کلاس های معلمان زن نمونه تحقیق هم در این مطالعه شرکت داشته اند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش-نامه حمایت اجتماعی (فیلیپس و دیگران، 1986) و مقیاس افسردگی بک بوده است. یافته ها نشان می دهد که همبستگی میان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و افسردگی در معلمان زن برخوردار از حمایت اجتماعی بالا و پایین به ترتیب برابر با 27 و 34 است که از لحاظ آماری معنی دار است. همبستگی میان حمایت اجتماعی معلمان زن و پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان آنان 66 است. 

فهرست مطالب

تعریف نظری افسردگی

تعریف عملیاتی افسردگی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش افسردگی معلمان زن

2-1 مقدمه    5

2-2 مبانی نظری و ادبیات پژوهش    8

2-2-1 تاریخچه اضطراب    8

2-2-2 تاریخچه افسردگی    11

2-2-3 تعاریف و نظریههای اضطراب    14

2-2-4 تعاریف و نظریههای افسردگی    23

2-2-4-1 افسردگی از دیدگاه روان پویایی:    27

2-2-4-2 افسردگی از دیدگاه رفتارگرایان:    27

2-2-4-3 افسردگی از دیدگاه شناختی:    28

2-2-4-4 افسردگی از دیدگاه اجتماعی:    29

2-2-5 انواع اضطراب    31

2-2-5-1 اضطراب موقعیتی:    31

2-2-5-2 اضطراب خصیصهای:    31

2-2-6 انواع افسردگی    32

2-2-6-1 افسردگی در نوجوانی    32

2-2-6-2 افسردگی پنهان    32

2-2-6-3 افسردگی اتکائی    33

2-2-6-4 افسردگی رجعتی    33

2-2-6-5 افسردگی پس از زایمان    33

2-2-6-6 افسردگی نوروتیک    33

2-2-6-7 افسردگی عضوی    34

2-2-6-8 افسردگی علاقی    34

2-2-6-9 افسردگی ناشی از موفقیت    34

2-2-6-10 افسردگی ناشی از مصرف دارو    35

2-2-6-11 افسردگی در نتیجه پیری    35

2-2-6-12 افسرگی فصلی    35

2-2-6-13 افسردگی در دانشجویان    36

2-2-6-14 افسردگی در زنان    36

2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری    39

2-2-8 انواع درمانهای افسردگی    40

2-2-8-1 شناخت درمانی:    40

2-2-8-2 رفتار درمانی:    41

2-2-8-3 درمان بین فردی    41

2-2-8-4 رواندرمانی تحلیلگرا    41

2-2-8-5 رواندرمانی حمایتی    42

2-2-8-6 گروه درمانی    42

2-2-8-7 رواندرمانی خانواده    42

2-2-9 تعریف کودکان استثنایی    42

2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی    44

2-2-10  علل افسردگی معلمان زن :    45

2-2-10-1 معلمی سختترین شغل دنیا (مقدمهای بر استرس معلمان زن)    46

2-2-10-2 نظم دانشآموزان فضا را مناسبتر میکند    47

2-2-10-3 هنر معلم فقط در آموزش نیست    49

2-2-10-4 معلمان زن با استرسهای گوناگونی مواجه هستند    50

2-2-10-5 کنترل کلاس    51

2-2-10-6 برقراری ارتباط با دانشآموزان    52

2-2-11 استرس معلمان زن    56

2-2-11-1 نشانهها و علائم استرس در معلمان زن    57

2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن    57

2-2-11-3 ویژگیهای شخصیتی و استرس    57

2-2-11-3 -1 مدیریت زمان    58

2-2-11-3-2 خودپیجویی    59

2-2-11-3-3 خودآرامبخشی    59

2-2-11-3-4 مثبت اندیشی    60

2-2-11-3-5 گشودگی    60

2-2-11-3-6 افزایش تواناییها و مهارتها    61

2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس    62

2-2-12 منابع شایع استرس    63

2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس    64

2-2-13-1 مهار استرس با استفاده از رژیم غذایی    65

2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس    67

2-2-13-3 برخورد عملی با استرس    67

2-2-14  عصبانیت و راههای پیشگیری از آن    68

2-2-14-1 عصبانیت و راهحل آن    70

2-2-15  اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی است    73

2-2-16 شخصیت تیپ آ    74

شخصیت نوروتیک    76

مدرسه سالم    78

2-2-17 افزایش روحیه کارکنان    83

2-3 پیشینه های پژوهش    84

2-3-1 پیشینه داخلی    84

2-3-2 پیشینه خارجی    87

2-4 جمعبندی و چهارچوب نظری تحقیق    89

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات مشابه با مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس در معلمان 69 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب معلمان زن 64 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس معلمان زن 65 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار نامناسب معلمان 50 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان 58 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش مفهومی معلمان ریاضی 37 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی 45 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع افسردگی 75 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت لاكتات و فعاليت بدني پاورپوینت بررسی دستگاه تنفسی ترجمه مقاله طراحی فرآیند جدید جهت اجرای عملیاتهای سوراخ کاری لبه دار به کمک شکل دهی افزایشی ورق پاورپوینت بررسی رفتار در سازمانها طرح توجیهی و کارآفرینی کارگاه تولید قوطی کنسرو پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع حسابداري: علمي با پارادايم هاي گوناگون مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش مذهبی 34 صفحه پیشینه تحقیق و مبانی نظری توسعه منابع انسانی کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی بهمراه جزوات مربوط به نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی (پاسخ سوالات تشریحی) ابعاد و نظریه های رضایت شغلی و تشریح ویژگی های محیطی و شخصیتی رضایت شغلی بررسی دیدگاه ها و رویکردهای متفاوت درباره نقش رسانه با تشریح نظریه ها ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانی بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان ارزیابی تاثیر کمیتهای مقدار آرد و دما بر طبخ ماکارونی در فرایندهای تولید آن گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

👇کلمات کلیدی👇

فصل دوم پایان نامه افسردگی معلمان زن مبانی نظری افسردگی معلمان زن پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن پیشینه داخلی افسردگی معلمان زن پیشینه خارجی افسردگی معلمان زن پیشینه پژوهش افسردگی معلمان زن پیشینه نظری افسردگی معلمان زن ادبیات نظری افسردگی معلمان زن چارچوب نظری افسردگی معلمان زن