👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی با روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی با روایی و پایایی و بررسی ابعاد آن

مشخصات فایل

تعداد صفحات

5

حجم

78/675 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی؛ این پرسش نامه توسط ارگان و کانوسکی در سال (1991) تهیه شده است که حوزه رفتار شهروندی سازمانی یعنی نوع دوستی، وجدان، جوان مردی، رفتار مدنی و ادب و ملاحظه را می سنجد و از 16 گویه تشکیل شده است. در این پرسش نامه از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا عقاید خودشان درباره هر گویه را بر روی یک مقیاس پنج درجه ای مشخص کنند. از بین سوالات تنها سوال 12 معکوس امتیاز داده می شود.

ابعاد پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی    تعداد سوالات    شماره گویه ها

نوع دوستی    3    1-2-3

وجدان    3    4-5-6

جوانمردی    4    7-8-9-10

رفتار مدنی    3    11-12-13

ادب و ملاحظه    2    14-15

1-1. پایایی  و روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی

1-1-1. روایی پرسشنامه ها

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوال های مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار، مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد، به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظ نیا، 1387).برای به دست آوردن روایی پرسش نامه ها از روش روایی محتوایی  استفاده شد، بدین منظور از نظرات اساتید راهنما و متخصصین این امر استفاده شد و مورد تایید قرار گرفت.

1-1-2. پایایی پرسش نامه ها

مقصود از پایایی یا اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم، نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است (هومن، 1391: 359). برای محاسبه پایایی پرسش نامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. در جدول (3-2) میزان پایایی پرسش نامه ها نشان داده شده است.

جدول1-1. جدول اطلاعات مربوط به پایایی ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ها)

متغیر    تعداد    گویه های مربوط    آلفای کرونباخ

پرسشنامه رفتار شهروندی    نوع دوستی    50    1-2-3    751/0

    وجدان    50    4-5-6    771/0

    جوانمردی    50    7-8-9-10    846/0

    رفتار مدنی    50    11-12-13    819/0

    ادب و ملاحظه    50    14-15    767/0

    رفتار شهروندی    50    1 تا 15    842/0

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت کتاب جامعه شناسي انحرافات اجتماعي تأليف دکتر جعفر سخاوت پاورپوينت اختلالات خواب ترجمه مقاله هماهنگي زنجيره تأمين با تقاضاي احتمالي با به کارگيري مکانيزم کاهش زمان تحويل پروژه کارآفرینی کارگاه موزائیک سازی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل تعالی سازمانی 44 صفحه