👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران

هدف از این پایان نامه بررسي ارتباط فرسودگي و حمايت شغلي از ديدگاه پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت  می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

170

حجم

985/167 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

با توجه به اين كه محور اصلي شغل پرستاري مراقبت از انسان مي باشد ، اين خود نيازمند وجود پرستاراني است كه سلامت جسم و روح داشته باشند و بتوانند استرس هاي شغلي را مديريت كنند تا از بروز پديده فرسودگي شغلي پيشگيري شود. در اين مطالعه حمايت شغلي يكي ازعوامل كاهش دهنده اين پديده در نظر گرفته شده است.

با توجه به اين كه اثرات و پيامدهاي فرسودگي شغلي مانند غيبت از كار و عدم رضايت شغلي پرستاران در كشورمان و همچنين در استان گيلان وجود داشته است و تا كنون نيز پژوهشي در زمينه فرسودگي شغلي پرستاران در اين استان انجام نشده است و با نظر به اين كه با وجود عوامل مختلف به وجود آورنده فرسودگي شغلي ، حمايت شغلي به عنوان يكي از اين عوامل قابل بررسي مي باشد ، بنابر اين پژوهشگر بر آن شد كه اين مطالعه را با  هدف تعيين ميزان فرسودگي  و حمايت های شغلي  و همچنین ارتباط بين آنها از ديدگاه پرستاران با اين فرضيه كه بين فرسودگي وحمايت شغلي درآنان ارتباط وجود دارد انجام دهد.

فهرست مطالب

فصل اول     

بيان مسئله    2

هدف كلي     6

اهداف پژوهش    6

فرضيه پژوهش    6

سوالات پژوهش    .7

تعاريف واژه ها    7

پيش فرض ها    9

محدوديت هاي پژوهش    9

فصل دوم     

چهارچوب پژوهش     11

مروري بر مطالعات     21

فصل سوم     

نوع پژوهش     34

جامعه پژوهش     34

نمونه پژوهش     35

روش نمونه گيري    35

مشخصات واحد هاي مورد پژوهش     36

محيط پژوهش     36

ابزار گرد آوري اطلاعات     36

تعيين اعتبار و اعتماد علمي ابزار گرد آوري اطلاعات    38

روش گرد آوري داده ها    39

روش تجزيه و تحليل داده ها    40

ملاحظات اخلاقي    43

فصل چهارم :     44

 يافته هاي پژوهش     45

فصل پنجم :     91

بحث و بررسي يافته ها     92

نتيجه گيري نهايي     105

كاربرد يافته ها     106

پيشنهادات جهت پژوهش هاي بعدي     108

منابع     109

پيوست ها     

فهرست جداول

جدول شماره 1-3: تعيين امتياز براي هر يك از ابعاد فرسودگي شغلي ابزار مسلاچ    41

جدول شماره 1-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سن    45

 جدول شماره2-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس    45

جدول شماره 3-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تأهل    46

جدول شماره 4-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب  نوع بخش كاري    46

جدول شماره5-4 : توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش بر حسب سمت كاري    47

 جدول شماره6-4 : توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش بر حسب نوع نوبت كاري    47

جدول شماره7-4 : توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش بر حسب محل كار    48

 جدول شماره8-4 : توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش برحسب مد نظر قرار دادن تقاضاي انتخاب همكار     

جدول شماره9-4 : توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش بر حسب وضعيت استخدامي    49

جدول شماره10-4: توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش بر حسب وضعيت سابقه تشويق كاركنان    

جدول شماره11-4: توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش بر حسب وضعيت سابقه توبيخ كاركنان    

جدول شماره 14-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سابقه كار كلي    50

جدول شماره 13-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سابقه كار در 

جدول شماره 14-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب ميزان حقوق و مزاياي دريافتي دريافتي     

جدول شماره 15-4 :  توزيع شاخص هاي مركزي  واحدهاي مورد پژوهش برحسب سن، 

سابقه كار كلي، سابقه كار در بخش فعلي و ميزان حقوق و مزاياي دريافتي     

جدول شماره 16-4: توزيع فراواني پاسخ نمونه ها به سوالات پرسشنامه مسلاچ برحسب دفعات53

جدول شماره 17-4: توزيع فراواني پاسخ نمونه ها به سوالات پرسشنامه مسلاچ برحسب شدت    

56

جدول شماره 18-4: توزيع فراواني پاسخ نمونه ها به سوالات پرسشنامه حمايت شغلي برحسب همكاران    

60

جدول شماره 19-4: توزيع فراواني پاسخ نمونه ها به سوالات پرسشنامه حمايت شغلي برحسب مسئولان    

62

جدول شماره 20-4: توزيع فراواني حمايت همكار و واماندگي عاطفي بر حسب دفعات آن    68

جدول شماره 21-4: توزيع فراواني حمـايت همـكار و مسـخ شخصيت بر حسب دفعات آن    68

جدول شماره 22-4: توزيع فراواني حمايـت همـكار و عـدم موفقيت فردي شغلي بر حسب دفعات آن     

69

جدول شماره 23-4: توزيع فراواني حمايت مسئول و واماندگي عاطفي بر حسب دفعات آن    69

جدول شماره 24-4 : توزيع فراواني حمايت مسئول و مسـخ شخصيت بر حسب دفعات آن    70

جدول شماره 25-4 : توزيع فراواني حمايت مسئول و  عـدم موفقيت فردي شغلي بر حسب دفعات آن     

جدول شماره 26-4 : توزيع فراواني حمايت همكار و واماندگي عاطفي بر حسب شدت آن    71

جدول شماره 27-4 : توزيع فراواني  حمايت همكار و مسخ شخصيت بر حسب شدت آن    71

جدول شماره 28-4 : توزيـع فراواني حمـايت همكار و عدم موفقيت فردي شغلي بر حسب شدت آن     

جدول شماره 29-4 : توزيع فراواني  حمايت مسئول وواماندگي عاطفي بر حسب شدت آن     72

جدول شماره 30-4: توزيع فراواني حمايت مسئول و مسخ خصيت بر حسب شدت آن    73

جدولشماره 31-4: توزيع فراواني حمايت مسئول و عدم موفقيت فردي شغلي بر حسب شدت آن    74

جدول شماره32-4: ارتباط ابعاد سه گانه فرسودگي شغلي با همديگر    75

جدول شماره 33-4: توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش در سطوح مختلف ابعاد سه گانه فرسودگي شغلي    

جدول شماره 34-3: فراواني ابعاد سه گانه فرسودگي شغلي در دو گروه كم و متوسط به بالا     77

جدول شماره 35-4: ارتباط متغير هاي كيفي دموگرافيك با واماندگي عاطفي     78

جدول شماره 36-4: ارتباط متغير هاي كيفي دموگرافيك با مسخ شخصيت     80

جدول شماره 37-4: ارتباط متغير هاي كيفي دموگرافيك با عدم موفقيت فردي شغلي     82

جدول شماره 38-4: ارتباط فرسودگي مسخ شخصيت با بخش دياليز در مقايسه با ساير بخش ها    84

جدول شماره 39-4: مقايسه ميانگين متغيرهاي كمي با واماندگي عاطفي در دو گروه كم و متوسط به بالا    

 جدول شماره 40-4: مقايسه ميانگين متغير هاي كمي با مسخ شخصيت در دو گروه كم و متوسط به بالا    

جدول شماره 41-4: مقايسه ميانگين متغير هاي كمي با عدم موفقيت فردي شغلي در دو گروه كم و متوسط به بالا.    

جدول شماره 42-4: برآورد ضرايب رگرسيوني عوامل مرتبط با واماندگي عاطفي بر اساس مدل لوجستيك رگرسيون    

جدول شماره 43-4: برآورد ضرايب رگرسيوني عوامل مرتبط با مسخ شخصيت بر اساس مدل لوجستيك رگرسيون    

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1 : توزيع فراواني واحد هاي مورد پژوهش بر حسب دفعات واماندگي عاطفي    64

نمودار شماره 2: توزيع فراواني واحد هاي مورد پژوهش بر حسب شدت واماندگي عاطفي     64

نمودار شماره 3 : توزيع فراواني واحد هاي مورد پژوهش بر حسب دفعات مسخ شخصيت    65

نمودار شماره 4 : توزيع فراواني واحد هاي مورد پژوهش بر حسب شدت مسخ شخصيت     65

نمودار شماره 5 : توزيع فراواني واحد هاي مورد پژوهش بر حسب دفعات عدم موفقيت فردي شغلي    

نمودار شماره 6 : توزيع فراواني واحد هاي مورد پژوهش بر حسب شدت عدم موفقيت فردي شغلي    66

نمودار شماره 7 : توزيع فراواني واحد هاي مورد پژوهش بر حسب حمايت همكاران    67

نمودار شماره 8 : توزيع فراواني واحد هاي مورد پژوهش بر حسب حمايت مسئولان    67

نمودار شماره 9 : ارتباط فرسودگي مسخ شخصيت با بخش دياليز در مقايسه با ساير بخش ها    85

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی و طبقه بندی شرکت ها نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی پروپوزال بررسی شیوه های مدیریت پروژه ای در سازمانها با استاندارد PMBOK